czwartek, 10 sierpnia 2023

Eksport danych w GeoMapGML

Po zakończeniu wprowadzania zmian do roboczej bazy konieczne jest zapisanie wyników prac w formacie pozwalającym na wymianę danych PODGIK, tj, w formacie GML zgodnie z obowiązującymi schematami. W tym celu należy wybrać pozycję Plik – Eksport – Plik GML.


Eksport można wykonać dla wybranych baz. Należy wtedy wybrać co najmniej jedną z pozycji:
 • EGiB,
 • GESUT,
 • BDOT500.

Opcje zaawansowane

 • Zapis tylko aktualnych wersji obiektów - przy zaznaczeniu tej opcji nie eksportują się wersje archiwalne obiektów. Taki plik GML nie nadaje się do importu w systemie do prowadzenia PZGiK i może być przeznaczony jedynie dla zamawiającego, aby uwolnić go od archiwalnych wersji obiektów.

Ustawienie przestrzeni nazw

W przypadku, gdy w ustawieniach nie została ustawiona przestrzeń nazw dla eksportowanych baz zostanie wyświetlony poniższy komunikat


Jeżeli chcemy kontynuować eksport danych do pliku GML, to klikamy "Yes".


UWAGA! Do identyfikatorów zbiorów danych należy dodać nazwę eksportowanej bazy poprzedzoną kropką.
Przykład:
Baza BDOT500 dla pow. giżyckiego powinna mieć wpisaną wartość PL.PZGiK.7336.BDOT500

Przykładowe prawidłowe wartości identyfikatorów zbiorów danych dla powiatu giżyckiego zostały pokazane na powyższym obrazie. Wyszukania właściwych wartości identyfikatorów można dokonać klikając w powyższym oknie dialogowym w przycisk "Pokaż identyfikatory z EZiUDP >>" lub klikając w ten link. Po uzupełnieniu identyfikatorów można dokonać eksportu danych w formacie GML.

wtorek, 16 maja 2023

Wczytanie danych do GeoMapGML

 Wczytanie danych odbywa się przez wybór z menu opcji Plik|Otwórz. Uaktywniając opcję uzyskujemy dostęp do okienka dialogowego służącego do wyboru nazwy pliku danych. System GeoMapGML dopuszcza odczyt jedynie plików w formacie GML w schematach wynikających z przepisów prawa dla baz BDOT500, GESUT i EGIB. 

Jeśli do opracowania chcemy wczytać kilka plików GML (np. otrzymane z powiatu trzy oddzielne pliki dla BDOT500, GESUT i EGIB), to po otwarciu pierwszego pliku kolejne należy dodawać za pomocą funkcji Plik -> Import -> Plik GML.środa, 22 marca 2023

Jak oznaczyć obiekty na podstawie pola powierzchni w Geo-Map?

 Program Geo-Map oferuje możliwość zaznaczenia obiektów na podstawie ich atrybutów. Jak dodawać elementy do bloku możemy dowiedzieć się w tym artykule.


Jednym z częstych zadań jest zaznaczanie działek na podstawie pola powierzchni.
Krótki przykład ilustruje w przejrzysty sposób działania tego narzędzia:
Jako pierwsze zadanie z tej grupy proponujemy zaznaczyć wszystkie działki o powierzchni większej od 2000 m2. System GEO-MAP przed rozpoczęciem analizy nie kasuje wyników poprzedniej, dlatego też należy przed rozpoczęciem prac (jeśli jest taka potrzeba) odznaczyć wszystkie obiekty bloku np. wciskając klawisze Ctrl-H. Z menu BLOK wybieramy Informacja o bloku, sprawdzamy czy liczba oznaczonych jest równa 0, jeśli nie jest to możemy dokonać odznaczenia wszystkich obiektów z poziomu tego formularza wciskając przycisk Odznacz wszystkie.W celu wybrania określonych zadaniem obiektów naciskamy przycisk Selekcja i wpisujemy odpowiednie wartości do pól formularza. Wpisanie maski kodu 5216 świadczy o tym, że jedynymi obiektami jaki nas interesują są działki ewidencyjne a dodatkowo wymagane jest aby pole geometryczne tych działek było większe od 2000 m2. Pozostałe parametry w przedstawionej selekcji są dowolne lub pomijane.


Po naciśnięciu OK system przeszuka bazę danych, zaznaczy obiekty spełniające nałożone warunki i wróci do poprzedniego okna uaktualniając jego zawartość. Przed powrotem do wspomnianego okna może nastąpić przerysowanie ekranu w zależności od ustawienia opcji Automatyczne przerysowanie ekranu po zmianach. Po naciśnięciu Koniec wracamy do widoku mapy. Możemy obejrzeć wybrane obiekty (są zaznaczone w kolorze bloku). Jeśli chcemy zobaczyć tylko blok wciskamy klawisz F12, powrót do widoczności wszystkich obiektów następuje po wciśnięciu F11.

Przeszukanie bazy może nastąpić po różnych atrybutach oraz różnych warunkach.
  Atrybuty przeszukiwane to:
 • atrybuty A1-A6
 • Tekst/Uwagi
 • Metoda
 • Data
 • Nr KEM
 • Obrót(1???)
 • Szerokość(4???)
 • Kolor wypełnienia (5???)
 • Liczba punktów
 • Pole powierzchni
 • Obwód(długość)
  Warunki przeszukiwania to:
 • dowolne
 • równe
 • większe od
 • mniejsze od
 • większe lub równe
 • mniejsze lub równe
 • zawiera w sobie
 • zawiera frazę na początku
 • zawiera frazę na końcu
 • zgodne z maską
 • różne
 • nie zawiera frazy
 • równe jako tekst
 • liczba znaków równa
 • zawiera się w tekście
Dodatkowo istnieje możliwość określenia relacji z aktywnym obiektem:
 • pomijane
 • całość wewnątrz
 • fragment wewnątrz
 • brak części wspólnej
 • brak przecięcia
 • pierwszy punkt w brzegu
 • przecięcie lub punkt wspólny
 • Jak stworzyć sekcję mapy?

   Sekcję mapy można utworzyć w nowym pliku bądź już w istniejącym.

  Przy tworzeniu nowego pliku należy pamiętać o wybraniu właściwego układu współrzędnych:

  Następnie wybieramy z menu głównego Twórz > Sekcję Mapy

  ukazuje się okno dialogowe, w którym wybieramy takie elementy jak:

  •     skala mapy
  •     Zakres
  •         Zakres Opracowania
  •         Ekran
  •         Prostokąt
  •         Współrzędne XY
  •         Godło

  gdy wybierzemy Godło okienko dialogowe powiększy się o element, w którym będziemy mogli wpisać godło naszego arkusza.

  Istnieje możliwość automatycznego tworzenia siatki kwadratów przy czym należy zauważyć, iż program automatycznie stworzy siatkę kwadratów o wymiarach 50/50, jeżeli chcemy siatkę kwadratów w skali 1000 lub mniejszej należy z menu głównego wybrać Twórz > Siatka kwadratów, pojawi się okienko dialogowe w którym możemy ustalić Zakres w jakim tworzymy siatkę kwadratów, z rozwijalnej listy mamy do wyboru:

  •     Zakres opracowania
  •     Ekran
  •     Prostokąt.

  W polach Interwał X oraz Interwał Y ustalamy odległość między krzyżami kresek w zależności od skali mapy. 

  Transformacja danych z układu 1965 do 2000

   Transformacja danych wektorowych zapisanych w formacie MAP (GEO-MAP):

  •     Otwieramy plik MAP w programie GEO-MAP
  •     W pasku statusu aplikacji mamy informację o układzie współrzędnych oraz o współrzędnych XY kursora w tym układzie. W menu górnym wybieramy pozycję Trans a następnie Czytaj z pliku.

  •     W oknie dialogowym wskazujemy plik w formacie TRS zawierający korekty Hausbrandta i parametry transformacji z układu pierwotnego do wtórnego.
  •     Po wybraniu pliku TRS pojawia się okno dialogowe, które zawiera wyznaczone parametry transformacji Helmerta.

  •     Dokonujemy ostatecznej transformacji pliku MAP poprzez kliknięcie w menu Plik > Modyfikacje > Transformacja na inne układy

  •     Dokonujemy transformacji z układu pierwotnego do wtórnego. Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć opcję Korekta Hausbrandta oraz Korekta Globalna ukłądu 1965! Po kliknięciu OK dane zostają przetransformowane.
  •     W przypadku obiektów ewidencyjnych (kody działki ewidencyjne, działki projektowane, granice obrębów oraz punkty graniczne nieruchomości) program zadaje pytanie czy zaokrąglić współrzędne tych obiektów do rzędu centymetrów.

  •     Pojawia się okno potwierdzające zmianę ustawienia układu współrzędnych. Wybieramy "Tak/Yes".

  •     W taki sposób otrzymujemy przetransformowane dane. W pasku statusu został wpisany nowy układ współrzędnych oraz widać, iż współrzędne kursora znajdują się w innym zasięgu współrzędnych.


  Podstawowe skróty klawiszowe w programie Geo-Map

   Lista podstawowych skrótów klawiszowych

  •     Szukanie działki o podanym numerze - F9
  •     Wykonanie wypisu z ewidencji gruntów dla aktywnej działki - F10
  •     Szukanie granicznika o podanym numerze - Shift+F9
  •     Szukanie punktu adresowego - Shift+F
  •     Edycja atrybutów aktywnego obiektu - E
  •     Szybki podgląd współrzędnych obiektu - Q
  •     Wczytanie rastrów z indeksu 1..9, A - Shift+1..9, A
  •     Usunięcie rastrów z indeksu 1..9, A - Shift+Ctrl+1..9, A
  •     Usunięcie z pamięci wszystkich rastrów - Shift+Ctrl+0
  •     Ustawienie zakresu prezentacji zawierającego cały obszar bazy danych - F5
  •     Ustawienie zakresu prezentacji na podstawie zakres aktywnego obiektu - F7
  •     Przerysowanie ekranu-regeneracja rysunku - F6
  •     Dodanie lub wyłączenie obiektu z/do bloku - B
  •     Szukanie obiektu wg atrybutu - F
  •     Zaznaczenie obiektów na podstawie maski kodu - Ctrl+M
  •     Odznaczenie obiektów na podstawie maski kodu - Ctrl+U
  •     Odznaczenie wszystkich obiektów - Ctrl+H
  •     Usunięcie aktywnego obiektu - DEL
  •     Odtworzenie ostatnio skasowanego obiektu - INS
  •     Włączenie widoczności wszystkich obiektów - F11
  •     Włączenie widoczności jedynie obiektów bloku - F12
  •     Zapamiętanie obszaru aktualnej prezentacji (zapamiętać można 9 obszarów) - 1..9
  •     Odtworzenie zapamiętanego obszaru prezentacji - Alt+1..9

  Jak wyciąć fragment mapy do innego pliku w Geo-Map?

   W programie Geo-Map istnieje możliwość wycięcia fragmentu mapy do innego pliku *.MAP.

  Aby wyciąć fragment mapy najpierw należy narysować obiekt powierzchniowy, którym będziemy wycinać obszar mapy. W tym celu z menu głównego wybieramy pozycję Twórz, a następnie Przez wskazanie punktów. Jeżeli chcemy wykorzystać istniejący obiekt, to pomijamy ten krok.

  Z listy wybieramy dowolny obiekt powierzchniowy (najlepiej 5100).

  Rysujemy obiekt powierzchniowy. Należy pamiętać aby pozostał on jako aktywny.

  W menu głównym wybieramy pozycję Plik > Eksport > Plik MAP.

  Aby wyeksportować obiekty znajdujące się w obszarze aktywnego obiektu w pozycji Obszar eksportu wybieramy pozycję Obiekt.

  Wyeksportowany plik zawiera tylko wycięte obiekty znajdujące się w obszarze aktywnego obiektu.