czwartek, 21 kwietnia 2011

Kontrola poprawności geometrycznej obiektów

Kontrola geometrii obiektów dostępna jest z głównego menu Plik > Kontrola > poprawności geometrycznej obiektów. Dzięki tej funkcji można w jednym procesie zbadać czy obiekty powierzchniowe:
 • są zamknięte,
 • czy istnieją samoprzecięcia,
 • czy obiekty zawierające enklawy zostały poprawnie zbudowane (zgodnie z zasadą, że enklawy należy dodawać nie od dowolnego punktu, lecz od punktu zamknięcia obiektu powierzchniowego czyniąc tworzone dodatkowe połączenie niewidocznym).
Okno dialogowe Kontroli geometrii obiektów
W dalszej części artykułu zostaną omówione bliżej poszczególne rodzaje kontroli realizowanych w ramach niniejszego procesu.

Zamknięcie dla obszarów

W ramach kontroli znajdowane są obiekty powierzchniowe (5???), których:
 • pole powierzchni jest mniejsze lub równe zero,
 • punkt początkowy nie pokrywa się z punktem końcowym (obiekty powierzchniowe stworzone jako liniowe),
 • obiekty powierzchniowe składające się z mniej niż czterech punktów (rozróżniając punkt początkowy i końcowy).
Przykład kontroli
Kontroli są poddawane cztery obiekty przedstawione na poniższym rysunku.
Cztery obiekty poddawane kontroli
Wynik kontroli
W wyniku kontroli do bloku zostały znalezione obiekty, które nie spełniają wcześniej opisanych założeń.
Samoprzecięcia
W wyniku przeprowadzenia tej kontroli zaznaczone są do bloku obiekty, których co najmniej jeden z boków przecina się z innym bokiem tego samego obiektu, z wyłączeniem tych, które stanowią połączenie do enklawy.
Poprawność enklaw w obszarach
W wyniku przeprowadzenia tej kontroli zaznaczone są do bloku obiekty zawierające enklawy, które nie zostały poprawnie zbudowane (zgodnie z zasadą, że enklawy należy dodawać nie od dowolnego punktu, lecz od punktu zamknięcia obiektu powierzchniowego czyniąc tworzone dodatkowe połączenie niewidocznym).

wtorek, 19 kwietnia 2011

Transformacja plików procedurami programu GeoNet

System GEO-MAP umożliwia przeprowadzenie transformacji danych z wykorzystaniem parametrów transformacji wykorzystywanych przez program GeoNet. Transformować można zarówno dane wektorowe zapisane w formacie GEO-MAP (*.MAP) jak i rastry.
Aby dokonać transformacji z wykorzystaniem parametrów GeoNet należy uruchomić GEO-MAP i wybrać z głównego menu pozycję Plik a następnie Nowy. Po utworzeniu nowej bazy z menu wybieramy pozycję Plik > Narzędzia > Operacje na plikach > Transformacja plików procedurami Geo-Net.
Kolejnym krokiem jest wskazanie obszaru, dla którego będzie dokonywana transformacja, następnie rodzaj transformacji. Aby pozostawić pliki źródłowe nieprzetransformowane należy wybrać opcję "Dopisać słowo Trans do nazwy" - wtedy pliki wynikowe zostaną zapisane pod nową nazwą.
Po naciśnięciu przycisku OK program poprosi o wskazanie plików, które będą podlegać transformacji. Można wskazać kilka plików. Aby móc wskazać rastry, należy w oknie dialogowym w pozycji Pliki typu wybrać pozycję "Pliki rastrów".
Parametry transformacji GeoNet wprowadzono dla następujących obszarów (w nawiasach podano od jakiej wersji systemu GEO-MAP parametry zostały włączone do instalacji):
 • powiat chełmski i miasto Chełm (GEO-MAP 9.60)
 • powiat rycki (GEO-MAP 9.70)
 • powiat kościerski (GEO-MAP 9.92)
 • miasto Łódź - transformacja z układu lokalnego (GEO-MAP 9.97)
 • miasto Poznań - transformacja z układu lokalnego (GEO-MAP 9.98)
 • powiat opolski (GEO-MAP 9.97)
 • powiat płoński (GEO-MAP 9.97)
 • powiat policki - tylko transformacja z Układu 1965 (GEO-MAP 9.97)
 • powiat pyrzycki (GEO-MAP 9.97)
 • powiat rzeszowski (GEO-MAP 9.97)
 • powiat stargardzki (GEO-MAP 9.97)
 • powiat zgierski (GEO-MAP 9.97)

piątek, 8 kwietnia 2011

Przyjęcie nowego pliku

Funkcja niniejsza służy do ustalenia daty wprowadzenia danych oraz numeru operatu dla:
 • wszystkich obiektów,
 • obiektów posiadających pusty numer operatu,
 • bloku obiektów.
Przyjmowanie danych z bieżącą datą

Aby przyjąć dane z bieżącą datą i wskazanym numerem operatu wpisujemy w pole Nr KEM numer operatu, który będzie przypisany dla wskazanych obiektów.

Przyjmowanie danych z datą inną niż aktualna

Aby przyjąć dane z datą inną niż aktualna i wskazanym numerem operatu należy po numerze KEM podać datę w nawiasach kwadratowych poprzedzoną napisem DATA= (np. 1234/2011 DATA=[2011.02.28]). Datę należy zapisać w formacie rrrr.mm.dd.
Po naciśnięciu OK program zapyta czy wprowadzone dane są prawidłowe:
Wynik działania tej operacji można zobaczyć klikając w edycję atrybutów nowych obiektów:

Przyjmowanie danych z datą i numerem operatu zapisanymi w Uwagach

Inny sposób przyjmowania to odczyt KEM i DATA z atrybutu Uwagi zapisanych tak, aby były rozdzielone spacją np. 1234/2011 2011.02.28 "dalsza część uwag".

Zapis KEM=$TX1 DATA=$TX2 powoduje usunięcie wartości z Uwag i wpisanie do odpowiednich atrybutów ODGIK. Zapis KEM=$TX1 powoduje również usunięcie obydwu wartości z Uwag ale zapisanie obiektu z aktualną datą.

Kontrola poprawności daty zapisanej w Uwagach

Można również wykonać kontrolę poprawności zapisu daty zapisanej w polu Uwagi. Kontrolowane obiekty należy zaznaczyć do Bloku. Następnie z menu Blok wybieramy pozycję Operacje na atrybutach, a następnie kontrola poprawności atrybutów.
W oknie dialogowym Kontrola atrybutów opisowych ustawiamy następujące wartości:
 • Sprawdzane atrybuty: Tekst
 • Zastosuj do: aktualnie oznaczonego bloku
 • Sprawdzanie: błędów daty w 2 części atrybutu
Po naciśnięciu OK, GEO-MAP zaznaczy do bloku obiekty z wpisaną błędną datą w drugiej części atrybutu Uwagi.