środa, 19 października 2011

Eksport danych w formacie SWDE

System GEO-MAP umożliwia eksport danych w formacie SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych). Wszystkie pliki konfiguracyjne służące do eksportu danych do SWDE znajdują się w katalogu ....\GMW\EXPORT\SWDE. W katalogu powinny się znajdować następujące rodzaje plików:
 • pliki nagłówkowe SWDE (*.hed)
 • pliki definicji obiektów SWDE (*.def)
 • pliki konwersji kodów (*.cct)
 • pliki konwersji użytków (*.uct)
 • pliki konwersji oznaczeń budynków (*.bud)
Wszystkie powyższe pliki są w formacie ASCII i można je edytować w dowolnym edytorze tekstu stosując się do wytycznych zawartych w tym dokumencie i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Edycji tych plików można dokonywać również z poziomu aplikacji GEO-MAP.
Aby dokonać eksportu pliku MAP do formatu SWDE należy uruchomić opcje Plik|Eksport|Plik SWDE.
Eksport danych w formacie SWDE w GEO-MAP.
Po wybraniu funkcji eksportu pojawi się okno dialogowe, w którym dokonuje się ustawień konfiguracyjnych eksportu.
Okno dialogowe eksportu danych w formacie SWDE.
Opcje tworzenia pliku


Plik nagłówkowy SWDE
Plik nagłówkowy SWDE zawiera wykaz zmiennych, które przenoszą podstawowe informacje o eksportowanych danych. Zmienne te są wypełniane wartościami podczas eksportu na podstawie informacji znanych systemowi GEO-MAP. Szczegółowy wykaz zmiennych znajduje się w załączniku nr 1.
Plik definicji obiektów SWDE
Plik definicji obiektów SWDE zawiera wykaz obiektów i definiowanych dla niech atrybutów, które są przekazywane w eksporcie. Szczegółowy opis standardowego pliku definicji obiektu znajduje się w załącznikach nr 2 i nr 3.
Plik konwersji kodów
Plik zawiera słownik konwersji kodów GEO-MAP na kod klasy obiektu reprezentowanego przez rekord w pliku SWDE.
Plik konwersji oznaczeń użytków
Plik zawiera słownik konwersji oznaczeń użytków. Należy go stosować w przypadku, gdy w pliku MAP znajdują się oznaczenia użytków niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Plik konwersji oznaczeń budynków
Plik zawiera słownik konwersji funkcji użytkowej budynków do wartości dopuszczonych w specyfikacji formatu SWDE. W zależności od potrzeb użytkownik ma możliwość modyfikacji tego słownika.

Opcje dodatkowe


Zamiana klas na użytki, jeśli oznaczenie na to wskazuje
W przypadku występowania konturów klasyfikacyjnych, w których oznaczenie wskazuje na użytek system potraktuje taki obiekt jako użytek.
Zapis każdego obrębu do oddzielnego pliku
Jeśli opcja zostanie włączona to w procesie eksportu dla każdego obrębu zostanie utworzony oddzielny plik SWDE.
Automatyczne generowanie numerów konturów
Włączenie opcji skutkuje automatyczną numeracja konturów klasyfikacyjnych podczas generowania pliku SWDE.
Automatyczne generowanie numerów użytków
Włączenie opcji powoduje, że podczas eksportu do SWDE system automatyczne numeruje kontury użytków gruntowych.
Dodawanie numeru TERYT do numeru granicznika
Włączenie opcji powoduje, że podczas eksportu do SWDE system dodaje automatycznie numer TERYT do numerów punktów granicznych.
Kontrola geometrii obiektów przed tworzeniem pliku
Jeśli opcja jest włączona top przed eksportem wykonywana jest kontrola poprawności geometrii dla obiektów przestrzennych.
Kontrola atrybutów obiektów przed tworzeniem pliku
Jeśli opcja jest włączona to przed eksportem wykonywana jest kontrola poprawności atrybutów eksportowanych obiektów.
Zapis obiektów EG ze wskazaniem na graniczniki
Włączenie opcji powoduje, że zapis geometrii obiektów przestrzennych następuje poprzez relację topologiczną ze wskazaniem na punkty graniczne.
Uwaga! Każdy punkt obiektu przestrzennego musi być wtedy oparty na punkcie granicznym.
Wyznaczanie i zapis rzędu granicy PRG
Włączenie opcji powoduje, że dla każdego punkty granicznego wyznaczany jest rząd granicy PRG. Aby rząd granicy został wyznaczony prawidłowo należy w eksportowanym pliku powinny znaleźć się wszystkie obiekty przechodzące przez punkty graniczne, które służą do wyznaczenia granicy, tj.: działka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna, gmina, powiat, województwo, państwo.
Zapis wskazań na dokumenty źródłowe (G5KRG)
Eksportowane obiekty są zapisywane ze wskazaniem na dokumenty źródłowe (G5KRG).

Załącznik nr 1. Wykaz zmiennych możliwych do wykorzystania w nagłówkowym pliku SWDE.
Załącznik 2. Opis sekcji deklaracji atrybutów i wiązań w standardowym pliku definicji obiektów.
Załącznik 3. Opis sekcji deklaracji typów aplikacyjnych w standardowym pliku definicji obiektów.


wtorek, 19 lipca 2011

Kontrola dochodzenia początku lub końca obiektu do linii obiektu o innym kodzie

Kontrola ta służy do wykrywania obiektów liniowych (np. przyłączy sieci uzbrojenia terenu), które wchodzą do obiektów powierzchniowych (np. budynków). Aby z niej skorzystać należy wybrać z menu Plik>Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>dochodzenie początku lub końca obiektu do linii obiektu o innym kodzie.
Po pojawieniu się okna dialogowego można ustawić następujące parametry:
 • Kody uwzględnianych obiektów (domyślnie ustawione kody istniejących przyłączy),
 • Dopuszczalna tolerancja - odległość w jakiej wyszukiwane są bliskie obiekty.
 • Sprawdzanie w danych referencyjnych
 • Tworzenie obiektów w miejscach błędów - w miejscach występowania błędów zostaną utworzone obiekty o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
Po naciśnięciu przycisku OK, do bloku zostaną zaznaczone obiekty powierzchniowe, do których istnieje co najmniej jedno przyłącze, które dochodzi do przyłącza o innym kodzie.
Poniżej przedstawiono przykład znalezionego przypadku, w którym przyłącze wodociągowe dochodzi do przyłącza kanalizacyjnego..

Kontrola przeciągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych

Kontrola ta służy do wykrywania obiektów liniowych (np. przyłączy sieci uzbrojenia terenu), które wchodzą do obiektów powierzchniowych (np. budynków). Aby z niej skorzystać należy wybrać z menu Plik>Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>przeciągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych.
Po pojawieniu się okna dialogowego można ustawić następujące parametry:
 • Kody obiektów powierzchniowych (domyślnie ustawione są kody budynków),
 • Kody obiektów liniowych (domyślnie ustawione kody istniejących przyłączy),
 • Rozpatrywana bliskość - odległość od obiektów powierzchniowych w jakiej wyszukiwane są obiekty liniowe, które do nich wchodzą.
 • Sprawdzanie w danych referencyjnych
 • Tworzenie obiektów w miejscach błędów - w miejscach występowania błędów zostaną utworzone obiekty o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
Po naciśnięciu przycisku OK, do bloku zostaną zaznaczone obiekty powierzchniowe, do których istnieje co najmniej jedno przyłącze, które wchodzi do tego obiektu powierzchniowego.
Poniżej przedstawiono przykład znalezionego przeciągnięcia przyłączy podziemnych do budynku.

środa, 13 lipca 2011

Kontrola położenia graniczników projektowanych

GEO-MAP od wersji 9.99.2 umożliwia przeprowadzenie kontroli położenia graniczników projektowanych. Jest ona dostępna z pozycji menu głównego: EG > Kontrola działek, konturów, użytków > kontrola położenia graniczników projektowanych.
Po wybraniu tej pozycji pojawia się okno dialogowe,
w którym można ustawić następujące parametry:

 • Kody obiektów badanych (graniczników) - umożliwia definiowanie kodów obiektów, które będą podlegały kontroli (domyślnie ustawiono kod 1249 - granicznik projektowany),
 • Kody obiektów stanowiących granice (działki) - umożliwia definiowanie kodów obiektów, które będą służyły do kontroli obiektów badanych, na podstawie odległości od linii stanowiących boki tych obiektów (domyślnie ustawiono kod 5216 - działka ewidencyjna),
 • Odległość punktu od granicy w przedziale od... do... - umożliwia definiowanie odległości w jakiej będą znajdowane badane obiekty i oznaczane jako błędne.
 • Tworzyć obiekty symbolizujące błędy - w wyniku kontroli na każdym z graniczników, który zostanie znaleziony jako :"błędny" utworzony zostanie obiekt o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
W wyniku działania kontroli błędne obiekty badane zostaną dodane do bloku.
Wynik działania kontroli przedstawia powyższy rysunek. Punkt zaznaczony czerwonym kółkiem został znaleziony jako błędny, gdyż odległość od granicy działki spełniała warunki określone w ww. kontroli. Punkt leżący na granicy działki oraz "daleko" (poza zasięgiem kontroli) nie zostały oznaczone.

poniedziałek, 9 maja 2011

Kontrola występowania obiektów o innych kodach w okolicy początku i końca

Kontrola złych połączeń obiektów liniowych służy do wykrywania przypadków, w których obiekty liniowe o różnych kodach zaczynają się lub kończą w jednym punkcie (bądź w bliskiej odległości). Kontrola ta może być wykorzystywana dla sieci uzbrojenia terenu. Aby ją przeprowadzić należy z menu Plik wybrać pozycję Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>Kontrola występowania obiektów o innych kodach w okolicy początku i końca.
W oknie dialogowym należy ustawić kody uwzględnianych obiektów (domyślnie w programie ustawiono maskę kodów istniejących sieci uzbrojenia terenu) oraz dopuszczalną tolerancję. Ten parametr należy utożsamiać z maksymalną odległością od punktów początkowych i końcowych obiektów liniowych o różnych kodach, które są rozpoznawane jako błędne. Istnieje także możliwość kontroli danych w plikach referencyjnych. W przypadku, gdy zaznaczona zostanie opcja "Tworzenia obiektów w miejscach błędów" w przypadku ich znalezienia zostaną utworzone obiekty o kodach 1290.
Po naciśnięciu OK pojawia się informacja o liczbie znalezionych nieprawidłowych obiektów. Zostaną one zaznaczone do bloku. Przykład znalezionego błędu w danych przedstawia poniższy rysunek.
Opis błędu: obiekt liniowy wX uzbrojenie wodociągowe zaczyna (kończy) się w tym samym punkcie co obiekt po prawej stronie - uzbrojenie kanalizacyjne.

Kontrola niedociągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych

Kontrola ta służy do wykrywania obiektów liniowych (np. przyłączy sieci uzbrojenia terenu), które nie dochodzą do obiektów powierzchniowych (np. budynków). Aby z niej skorzystać należy wybrać z menu Plik>Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>niedociągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych.
Po pojawieniu się okna dialogowego można ustawić następujące parametry:
 • Kody obiektów powierzchniowych (domyślnie ustawione są kody budynków),
 • Kody obiektów liniowych (domyślnie ustawione kody istniejących przyłączy),
 • Rozpatrywana bliskość - odległość od obiektów powierzchniowych w jakiej wyszukiwane są obiekty liniowe, które do nich nie dochodzą.
 • Sprawdzanie w danych referencyjnych
 • Tworzenie obiektów w miejscach błędów - w miejscach występowania błędów zostaną utworzone obiekty o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
Po naciśnięciu przycisku OK, do bloku zostaną zaznaczone obiekty powierzchniowe, do których istnieje co najmniej jedno przyłącze, które nie dochodzi do tego obiektu powierzchniowego.
Poniżej przedstawiono przykład znalezionego niedociągnięcia przyłączy podziemnych do budynku.

czwartek, 21 kwietnia 2011

Kontrola poprawności geometrycznej obiektów

Kontrola geometrii obiektów dostępna jest z głównego menu Plik > Kontrola > poprawności geometrycznej obiektów. Dzięki tej funkcji można w jednym procesie zbadać czy obiekty powierzchniowe:
 • są zamknięte,
 • czy istnieją samoprzecięcia,
 • czy obiekty zawierające enklawy zostały poprawnie zbudowane (zgodnie z zasadą, że enklawy należy dodawać nie od dowolnego punktu, lecz od punktu zamknięcia obiektu powierzchniowego czyniąc tworzone dodatkowe połączenie niewidocznym).
Okno dialogowe Kontroli geometrii obiektów
W dalszej części artykułu zostaną omówione bliżej poszczególne rodzaje kontroli realizowanych w ramach niniejszego procesu.

Zamknięcie dla obszarów

W ramach kontroli znajdowane są obiekty powierzchniowe (5???), których:
 • pole powierzchni jest mniejsze lub równe zero,
 • punkt początkowy nie pokrywa się z punktem końcowym (obiekty powierzchniowe stworzone jako liniowe),
 • obiekty powierzchniowe składające się z mniej niż czterech punktów (rozróżniając punkt początkowy i końcowy).
Przykład kontroli
Kontroli są poddawane cztery obiekty przedstawione na poniższym rysunku.
Cztery obiekty poddawane kontroli
Wynik kontroli
W wyniku kontroli do bloku zostały znalezione obiekty, które nie spełniają wcześniej opisanych założeń.
Samoprzecięcia
W wyniku przeprowadzenia tej kontroli zaznaczone są do bloku obiekty, których co najmniej jeden z boków przecina się z innym bokiem tego samego obiektu, z wyłączeniem tych, które stanowią połączenie do enklawy.
Poprawność enklaw w obszarach
W wyniku przeprowadzenia tej kontroli zaznaczone są do bloku obiekty zawierające enklawy, które nie zostały poprawnie zbudowane (zgodnie z zasadą, że enklawy należy dodawać nie od dowolnego punktu, lecz od punktu zamknięcia obiektu powierzchniowego czyniąc tworzone dodatkowe połączenie niewidocznym).

wtorek, 19 kwietnia 2011

Transformacja plików procedurami programu GeoNet

System GEO-MAP umożliwia przeprowadzenie transformacji danych z wykorzystaniem parametrów transformacji wykorzystywanych przez program GeoNet. Transformować można zarówno dane wektorowe zapisane w formacie GEO-MAP (*.MAP) jak i rastry.
Aby dokonać transformacji z wykorzystaniem parametrów GeoNet należy uruchomić GEO-MAP i wybrać z głównego menu pozycję Plik a następnie Nowy. Po utworzeniu nowej bazy z menu wybieramy pozycję Plik > Narzędzia > Operacje na plikach > Transformacja plików procedurami Geo-Net.
Kolejnym krokiem jest wskazanie obszaru, dla którego będzie dokonywana transformacja, następnie rodzaj transformacji. Aby pozostawić pliki źródłowe nieprzetransformowane należy wybrać opcję "Dopisać słowo Trans do nazwy" - wtedy pliki wynikowe zostaną zapisane pod nową nazwą.
Po naciśnięciu przycisku OK program poprosi o wskazanie plików, które będą podlegać transformacji. Można wskazać kilka plików. Aby móc wskazać rastry, należy w oknie dialogowym w pozycji Pliki typu wybrać pozycję "Pliki rastrów".
Parametry transformacji GeoNet wprowadzono dla następujących obszarów (w nawiasach podano od jakiej wersji systemu GEO-MAP parametry zostały włączone do instalacji):
 • powiat chełmski i miasto Chełm (GEO-MAP 9.60)
 • powiat rycki (GEO-MAP 9.70)
 • powiat kościerski (GEO-MAP 9.92)
 • miasto Łódź - transformacja z układu lokalnego (GEO-MAP 9.97)
 • miasto Poznań - transformacja z układu lokalnego (GEO-MAP 9.98)
 • powiat opolski (GEO-MAP 9.97)
 • powiat płoński (GEO-MAP 9.97)
 • powiat policki - tylko transformacja z Układu 1965 (GEO-MAP 9.97)
 • powiat pyrzycki (GEO-MAP 9.97)
 • powiat rzeszowski (GEO-MAP 9.97)
 • powiat stargardzki (GEO-MAP 9.97)
 • powiat zgierski (GEO-MAP 9.97)

piątek, 8 kwietnia 2011

Przyjęcie nowego pliku

Funkcja niniejsza służy do ustalenia daty wprowadzenia danych oraz numeru operatu dla:
 • wszystkich obiektów,
 • obiektów posiadających pusty numer operatu,
 • bloku obiektów.
Przyjmowanie danych z bieżącą datą

Aby przyjąć dane z bieżącą datą i wskazanym numerem operatu wpisujemy w pole Nr KEM numer operatu, który będzie przypisany dla wskazanych obiektów.

Przyjmowanie danych z datą inną niż aktualna

Aby przyjąć dane z datą inną niż aktualna i wskazanym numerem operatu należy po numerze KEM podać datę w nawiasach kwadratowych poprzedzoną napisem DATA= (np. 1234/2011 DATA=[2011.02.28]). Datę należy zapisać w formacie rrrr.mm.dd.
Po naciśnięciu OK program zapyta czy wprowadzone dane są prawidłowe:
Wynik działania tej operacji można zobaczyć klikając w edycję atrybutów nowych obiektów:

Przyjmowanie danych z datą i numerem operatu zapisanymi w Uwagach

Inny sposób przyjmowania to odczyt KEM i DATA z atrybutu Uwagi zapisanych tak, aby były rozdzielone spacją np. 1234/2011 2011.02.28 "dalsza część uwag".

Zapis KEM=$TX1 DATA=$TX2 powoduje usunięcie wartości z Uwag i wpisanie do odpowiednich atrybutów ODGIK. Zapis KEM=$TX1 powoduje również usunięcie obydwu wartości z Uwag ale zapisanie obiektu z aktualną datą.

Kontrola poprawności daty zapisanej w Uwagach

Można również wykonać kontrolę poprawności zapisu daty zapisanej w polu Uwagi. Kontrolowane obiekty należy zaznaczyć do Bloku. Następnie z menu Blok wybieramy pozycję Operacje na atrybutach, a następnie kontrola poprawności atrybutów.
W oknie dialogowym Kontrola atrybutów opisowych ustawiamy następujące wartości:
 • Sprawdzane atrybuty: Tekst
 • Zastosuj do: aktualnie oznaczonego bloku
 • Sprawdzanie: błędów daty w 2 części atrybutu
Po naciśnięciu OK, GEO-MAP zaznaczy do bloku obiekty z wpisaną błędną datą w drugiej części atrybutu Uwagi.

piątek, 11 marca 2011

Kontrola poprawności przylegania obiektów

W GEO-MAP istnieje możliwość wykonania kontroli poprawności przylegania obiektów. Polega ona na sprawdzeniu wzajemnego położenia obiektów oraz odległości między nimi. W rzeczywistości bardzo rzadko zdarza się, aby budynki były oddalone o siebie o kilka (kilkadziesiąt) centymetrów, ale podczas tworzenia obiektów na podstawie pomiarów łatwo można to przeoczyć. Kontrola pozwala na wykrycie tych błędów.
Mamy za zadanie skontrolować wzajemne położenie budynków ognioodpornych. W tym celu po wczytaniu odpowiedniego pliku z danymi wybieramy z menu głównego Plik > Kontrola > poprawności przylegania obiektów.
W oknie dialogowym wpisujemy kody obiektów (w przypadku więcej niż jednego kodu rozdzielamy je przecinkami, np.: 5310,5320). Dopuszczalna tolerancja to maksymalna odległość między obiektami (wyrażona w metrach), które zostaną zakwalifikowane jako "błędne". Obiekty, które idealnie do siebie przylegają nie zostaną sklasyfikowane jako "błędy".
Po naciśnięciu przycisku OK dostaniemy informację o ilości obiektów, które należy poprawić. Zostaną one także dodane automatycznie do bloku.
Krótkie omówienie znalezionych błędów
W obiekcie żółtym brak punktu, który powinien być
na postawiony w punkcie załamania obiektu fioletowego.
Obiekt żółty nachodzi na obiekt fioletowy.
Obiekt żółty jest oddalony w odległości mniejszej
niż Dopuszczalna tolerancja od obiektu fioletowego.