poniedziałek, 9 maja 2011

Kontrola występowania obiektów o innych kodach w okolicy początku i końca

Kontrola złych połączeń obiektów liniowych służy do wykrywania przypadków, w których obiekty liniowe o różnych kodach zaczynają się lub kończą w jednym punkcie (bądź w bliskiej odległości). Kontrola ta może być wykorzystywana dla sieci uzbrojenia terenu. Aby ją przeprowadzić należy z menu Plik wybrać pozycję Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>Kontrola występowania obiektów o innych kodach w okolicy początku i końca.
W oknie dialogowym należy ustawić kody uwzględnianych obiektów (domyślnie w programie ustawiono maskę kodów istniejących sieci uzbrojenia terenu) oraz dopuszczalną tolerancję. Ten parametr należy utożsamiać z maksymalną odległością od punktów początkowych i końcowych obiektów liniowych o różnych kodach, które są rozpoznawane jako błędne. Istnieje także możliwość kontroli danych w plikach referencyjnych. W przypadku, gdy zaznaczona zostanie opcja "Tworzenia obiektów w miejscach błędów" w przypadku ich znalezienia zostaną utworzone obiekty o kodach 1290.
Po naciśnięciu OK pojawia się informacja o liczbie znalezionych nieprawidłowych obiektów. Zostaną one zaznaczone do bloku. Przykład znalezionego błędu w danych przedstawia poniższy rysunek.
Opis błędu: obiekt liniowy wX uzbrojenie wodociągowe zaczyna (kończy) się w tym samym punkcie co obiekt po prawej stronie - uzbrojenie kanalizacyjne.

Kontrola niedociągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych

Kontrola ta służy do wykrywania obiektów liniowych (np. przyłączy sieci uzbrojenia terenu), które nie dochodzą do obiektów powierzchniowych (np. budynków). Aby z niej skorzystać należy wybrać z menu Plik>Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>niedociągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych.
Po pojawieniu się okna dialogowego można ustawić następujące parametry:
  • Kody obiektów powierzchniowych (domyślnie ustawione są kody budynków),
  • Kody obiektów liniowych (domyślnie ustawione kody istniejących przyłączy),
  • Rozpatrywana bliskość - odległość od obiektów powierzchniowych w jakiej wyszukiwane są obiekty liniowe, które do nich nie dochodzą.
  • Sprawdzanie w danych referencyjnych
  • Tworzenie obiektów w miejscach błędów - w miejscach występowania błędów zostaną utworzone obiekty o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
Po naciśnięciu przycisku OK, do bloku zostaną zaznaczone obiekty powierzchniowe, do których istnieje co najmniej jedno przyłącze, które nie dochodzi do tego obiektu powierzchniowego.
Poniżej przedstawiono przykład znalezionego niedociągnięcia przyłączy podziemnych do budynku.